KONTAKT:

FITTIP s.r.o
080 01 Prešov

(Elektronický obchod, "kamenná" prevádzka nie je !!) 

č.účtu: 4019826310 / 7500

IBAN:

SK3375000000004019826310

fittip@fittip.sk

AKCIA: Bez poštovného a doprava ZDARMA až domov - pre mesto PREŠOV

OBJEDNÁVKA nad 69 EUR + akciové balíčky - poštovné a balné ZDARMA - celá SR

Bežné poštovné a balné - 4 EUR

 

SPOLUPRACUJEME:


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY  FITTIP, VŠETKO PRE ŠPORT

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FITTIP s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

2. Poskytovateľom tovarov a služieb je FITTIP s.r.o., so sídlom na Šoltesovej 3, 08001 Prešov, IČO: 46961771, IČDPH: SK2023683992. Elektronický obchod, "kamenná" prevádzka nie je !! 

3.Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetového portáluhttp://www.fittip.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a súhlasí s nimi.

4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby ako aj právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Čl.2

Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

5. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo iných zliav, okrem tých, ktoré sú uvedené.

 

Čl.3

Objednanie tovaru

1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva bežným postupom.

2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa, je však podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

 

Čl. 4

Potvrdenie objednávky

1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi oznámi zaslaním emailovej , prípadne telefonicky (pokiaľ je to potrebné). Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 2-14 dní.

 

Čl.5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu - faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

5.V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

6.Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese fittip@fittip.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti elektronickou poštou na adrese fittip@fittip.sk.

 

Čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

3. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu dobierka@fittip.sk.

6. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom, pokiaľ aspoň jeden z uvedených kontaktov je platný.

 

Čl. 7

Platobné podmienky

1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celková platba dobierky bude pripočítaná k cene tovaru, ak obchodné podmienky neurčujú inak.

2. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

1. Ak sa dodávateľ so zákazníkom nedohodol inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

2. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje doručenú zásielkuskontrolovať a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s poštou zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

3. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

 

Čl.9

Spracovanie osobných údajov

1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

3. V prípade, že si zákazník vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. Prihlásenie ako aj zrušenie tejto služby je možné priamo v úvode www.fittip.sk.

4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY - SPÔSOB DORUČENIA

Pri objednávkach akéhokoľvek tovaru (nie nadrozmerného) do 50 kg účtujeme poštovné a balné 4 €. V prípade, že nie je možné zabaliť tovar do 1 balíka (napríklad výživa + oska s kotúčmi), bude vám účtované 4 €/balík.

Pri objednávkach nad sumu 69 Euro, poštovné a balné neúčtujeme.

Pri objednávkach akéhokoľvek tovaru v akejkoľvek hodnote nad 15 kg účtujeme poštovné a balné podľa hmotnosti balíka (balíkov) spolu Nadrozmerné balíky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s.

Čl. 10

Vrátenie / výmena tovaru do 14 dní 

  1. Tovar, zakúpený cez e-shop môžu zákazníci vrátiť do 14 dní od prijatia zásielky. 

  1. Pripravte si dva dôležité dokumenty – faktúru a vytlačený a vyplnený formulár (Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy FITTIP.docx). Potrebné údaje na vyplnenie formulára nájdete na faktúre. Oba dokumenty vložte do balíka spolu s meneným tovarom.

 

  1. Produkty, ktoré chcete vrátiť, odporúčame vracať v pôvodnom obale. Musia byť zároveň nepoužité, nepoškodené, vrátane prípadného príslušenstva a použiteľné na ďalší predaj. Vrátiť nemôžete tovary podliehajúce skaze, podľa znenia osobitného zákona. Zásielku starostlivo zabaľte, aby pri doprave nedošlo k jej poškodeniu. Štítky s adresou a lepiacu pásku, prosím, nelepte priamo na originál krabicu!

 

  1. Balík zašlite poistený, alebo doporučene na adresu našej spoločnosti, uvedenú nižšie. Zásielku na dobierku si na danej adrese bohužiaľ nikto z nás nemôže prevziať, takže by sa vrátila späť vám a k výmene tovaru by nedošlo. To isté platí v prípade využitia služby „Balík na poštu“, ktorú rovnako nie je možné použiť na výmenu.

 

        FITTIP, s. r. o.

        Šoltésovej 3

        08001 Prešov

       

        Poznámka: (Elektronický obchod, "kamenná" prevádzka nie je !! )

  1. Pokiaľ sa jedná o prvú výmenu produktu či produktov, zašleme vám nový požadovaný tovar a uhradíme jeho dopravu. Pokiaľ by sa jednalo o ďalšie výmeny z totožného nákupu, budeme už poštovné aj balné účtovať.

 

  1. Po obdržaní vašej zásielky nám bude trvať približne 3–5 pracovných dní, než ju vybavíme. Vo výnimočných prípadoch sa proces môže predĺžiť na 8–10 pracovných dní.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY - REKLAMAČNÝ PORIADOK

Obchodným zákonníkom sa riadia len vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti kupuje tovar od Predávajúceho na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným podnikateľom (veľkoobchod).

Kupujúcim sa pre účely práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri priamom predaji a zásielkovom predaji rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá kupuje tovar , vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Pre účely práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba vyššie uvedená.

V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (koncový zákazník).

Spotrebiteľom nie je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti kupuje tovar od Predávajúceho na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným podnikateľom (veľkoobchod). Jej nároky zo zodpovednosti za vady sa riadia zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť FITTIP s.r.o., so sídlom na Šoltesovej 3, 08001 Prešov, IČO: 46961771, IČDPH: SK2023683992. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov ( ďalej len "Predávajúci")

Kupujúci prevzatím tovaru od Predávajúceho , vyzdvihnutím tovaru v sieti partnerských predajcov Predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte alebo od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a kupujúci sa s reklamačným poriadkom oboznámil .

 

Záručné podmienky

Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza na kupujúceho vlastníctvo prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Kupujúci je povinný si tovar po prevzatí riadne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade, že zbadá na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby bol prehliadnutý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovar. Prehliadku je kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

V prípade mechanického poškodenia obalu pri prevzatí od osoby, ktorá tovar doručuje, je kupujúci povinný skontrolovať stav tohto tovaru. Pokiaľ bude pri prehliadke zistené zjavné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť o tomto záznam za prítomnosti osoby, ktorá tovar doručuje a prevzatie odmietnuť. Pokiaľ kupujúci prevzatie tovaru neodmietne, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len za podmienok uvedených v predchádzajúcom odstavci. V prípade odmietnutia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave bude kupujúcemu zaslaný výrobok nový, a to bezplatne.

Podpisom prepravného listu  alebo iného dokumentu, ktorý mu bol predložený osobou doručujúcou tovar, kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené počas prepravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takomto prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky ( návodu na obsluhu). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou ( návodom na obsluhu) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

Reklamácia nebude uznaná v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom , ako i použitím , údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude reklamácia uznaná a záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním , zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok. ( prachu, vody, atď..) do zariadenia , či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Reklamácia nebude uznaná a záruka sa nevzťahuje ani na prípady vzniku vady v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy písomne upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci v prípade prevzatia tovaru do reklamácie neručí za obsah uložených dát a nastavenie prístroja.

 

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Uvedené záručné doby sú určené pre konečných zákazníkov.

 

Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predávajúci, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Pokiaľ nie je uvedené inak, je miestom pre uplatnenie reklamácie spoločnosť FITTIP s.r.o., so sídlom na Šoltesovej 3, 08001 Prešov.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou ( špedičná spoločnosť, pošta, atď). V prípade zaslania tovaru na reklamáciu touto formou je kupujúci povinný priložiť Reklamačný formulár, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a je k dispozícii aj na adrese sídla predávajúceho.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu prepravnou službou- na vlastné náklady- na adresu reklamačného oddelenia predávajúceho, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, riadne vyplnený Reklamačný formulár ( obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikácia práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho ( spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady Predávajúceho nebude prijatý.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru- najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, pokiaľ nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami,  príslušenstvom a dokumentmi.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka a tovar bude na náklady a riziko kupujúceho zaslané na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci, pre preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru: uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; pokiaľ nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie, na základe výsledkov ktorého bude reklamácia alebo uznaná za oprávnenú a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vadovú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom ( prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne).Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené

 


NDdlO